new

ACU-PQ22 QC3.0 + USB-C PD wall charger

Dual wall charger <240V / 2x port QC3.0/AFC/FCP + PD type-C. Maximális összteljesítmény 22W.

new

ACU-QC19 QC3.0 wall charger

Wall charger <240V / 1x port QC3.0/AFC/FCP. Maximális összteljesítmény 19W.

new

ACU-DS16 5V/2.2A + 5V/1A SMART wall charger

Dual Wall charger <240V / 2x port 5V-2.2A + 5V-1A. Maximális összteljesítmény 16W.

new

ACU-PD22 USB-C PD wall charger

Wall charger <240V / 1x USB-C port PD3.0/QC3.0/AFC/FCP/Apple. Maximális összteljesítmény 22W.

new

ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A wall charger

Dual wall charger <240V / 2x USB port QC3.0/AFC/FCP + 5V-1.2A. Maximális összteljesítmény 24W.